fbpx

Regulamin uczestnictwa:

 1. Wypełnione zgłoszenia jest jednoznaczne z chęcią uczestnictwa w szkoleniu. Gwarancją miejsca jest opłacenie rezerwacji do 3 dni roboczych od momentu wysłania zgłoszenia, jednak nie później niż 5 dni roboczych przed szkoleniem.
 2. Potwierdzenie rezerwacji miejsca na szkoleniu otrzymają Państwo drogą mailową do 48h od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie.
 3. W przypadku, gdy grupa nie zostanie utworzona (jeśli na szkolenie nie zgłosi się minimalna liczba uczestników-10 osób), zostaną Państwo poinformowani o odwołaniu jego realizacji w terminie ok. 5 dni przed terminem szkolenia, zostanie wyznaczony też inny termin szkolenia.
 4. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora pełna kwota wpłacona na szkolenie przez Zgłaszającego zostanie mu bezzwłocznie zwrócona na podany numer konta lub zaproponowany zostanie inny termin szkolenia.
 5. W wyjątkowych sytuacjach może nastąpić zmiana godzin, w których odbędą się zajęcia, miejsca (w obrębie tego samego miasta) i/lub trenera prowadzącego zajęcia. Niemniej jednak, zmiany te nie stanowią podstawy do rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 6. W przypadku niemożności uczestnictwa osoby zgłoszonej, dopuszczamy możliwość zmiany uczestnika. Zmiana musi zostać zgłoszona najpóźniej 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem szkolenia i musi mieć charakter pisemny (mailowe zgłoszenie na adres mwmpartners@mwmpartners.pl)
 7. Warunki rezygnacji:

– rezygnację należy przesłać w formie pisemnej mailem na adres:mwmpartners@mwmpartners.pl, najpóźniej na 10dni roboczych przed terminem szkolenia;

– rezygnacja ze szkolenia możliwa jest do 14 dni roboczych przed terminem szkolenia, wtedy jest ona darmowa;

– w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, Zamawiający zostanie obciążony połową kosztów za udziału w szkoleniu;

– brak pisemnej rezygnacji i niewzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału;

– brak wpłaty w wyznaczonym wyżej terminie jest jednoznaczny z rezygnacją ze szkolenia

 1. Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych podczas szkolenia, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystaniem zdjęć z wizerunkiem uczestników w materiałach promocyjnych MWM PARTNERS. Jeżeli uczestnik nie wyraża zgody na wykorzystanie jego wizerunku zostanie podpisane stosowne oświadczenie i wizerunek nie zostanie wykorzystany.
 2. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora logo firmy (nazwy i/lub logo) w celach informacyjnych i marketingowych – po odbytym szkoleniu.
 3. Wypełnienie zgłoszenia na szkolenie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, tj.: Dz. U z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm. Jednocześnie informujemy, że maja Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie przez uprzednie zawiadomienie drogą mailową na adres e-mail: mwmpartners@mwmpartners.pl lub w formie pisemnej przesłanej na adres firmy MWM PARTNERS.
 4. Zamawiający akceptuje powyższe warunki uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez MWM PARTNERS. Formularz zgłoszeniowy jest jednocześnie umową o udział w szkoleniu. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednocześnie potwierdzeniem skorzystania z oferty szkoleniowej na warunkach w nim zawartych.
 5. Informacja o prawach autorskich:

– Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są prawem autorskim

– Wszelkie materiały udostępnione w trakcie szkolenia i upublicznione przez MWM PARTNERS można przechowywać i kopiować tylko na użytek własny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia. MWM PARTNERS nie wyraża zgody na jakiekolwiek wprowadzanie zmian, udostępnianie, rozpowszechnianie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów przekazanych i udostępnionych podczas szkolenia.

– Wykorzystywanie materiałów ze szkoleń i upublicznionych przez MWM PARTNERS do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody MWM PARTNERS